Wat we geloven

Op zondag, de eerste dag van de week en opstandingsdag van onze Heere Jezus Christus, komen we als gemeente bij elkaar om samen te bidden, zingen en te luisteren naar de verkondiging van Gods Woord. De voorganger predikt het Woord van God aan de hand van een bepaald Bijbelgedeelte. Dit tekstgedeelte heeft uiteraard een bepaald thema, maar samenvattend komt in elke preek hét centrale thema terug: de oproep tot geloof in de Zoon van God! De apostel Paulus schrijft: “Laat u met God verzoenen”, 2 Korinthe 5:20.

Deze oproep zegt iets over de mens en zijn val in de zonde, maar zegt ook alles over Gods liefde tot Zijn gevallen schepsel!

Want wij geloven dat God de mens heeft geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Op de zevende dag rustte God van al Zijn werken en Hij zag dat alles zeer goed was.
Wij geloven dat wij als mensen na de zondeval niet voldoen aan het doel waartoe God de mens had geschapen, namelijk om God te loven en te prijzen in ons leven. God had de mens goed geschapen, naar Zijn beeld en gelijkenis. (Genesis 1 en 2) Maar door de zondeval (Genesis 3) zijn wij God en Zijn gemeenschap kwijt geraakt. De zonde bracht een breuk tussen God en ons.
Wij geloven dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. De straf die wij verdiend hadden, nam Hij op Zich. Dat deed Hij uit liefde. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe”, Johannes 3: 16.

Jezus Christus stierf de kruisdood vanwege onze zonden en opende de weg terug naar het Vaderhart van God. Dit deed Hij uit liefde tot Zijn Vader én tot zondaren.

In de Bijbel lezen wij over Gods reddend handelen. Vlak na de zondeval gaf God de moeder van alle beloften, nl. dat Hij zou zorgen voor volkomen verlossing van de zonde. (Genesis 3:15)  In het Oude Testament lezen we over de Zaligmaker die komen zou. Allerlei profetieën spreken over de komst van Christus. Met Zijn komst brak een nieuwe tijd aan, want de verlossing die in het Oude Testamant werd voorzegd, is werkelijkheid geworden in het lijden en sterven van Jezus Christus.
Nadat Zijn werk op aarde is voltooid vaart Hij op tot Zijn Vader om de Heilige Geest te zenden. De Heilige Geest is het die het Evangelie van Jezus Christus in harten legt, waardoor wij leren geloven en vertrouwen op het zaligmakende werk van de Heere Jezus Christus.
In het Nieuwe Testamant lezen we hierover in Handelingen 1 en 2, waar de Geest wordt uitgestort en mensen de zaligheid vinden in Jezus alleen. Vervolgens verspreid het Evangelie zich over de hele toenmalige wereld. Mensen komen tot geloof, christelijke gemeenten worden gesticht. De apostelen getuigen van de Heere Jezus Christus, die zij zelf hadden gezien en gekend. Geslachten komen en gaan, maar Gods Woord blijft tot in eeuwigheid. (Psalm 119:89)

Tot op deze dag wordt Zijn Woord verkondigd. Het heeft inmiddels ook u, als lezer van deze site bereikt. God heeft een doel met u en jou, nl. dat de breuk tussen u en God, wordt hersteld. De Heere zoekt uw eeuwige vrede en zaligheid!

"Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven", Mattheus 11: 28.

Ga vandaag nog tot Hem, bidt om de vergeving van uw schuld en geloof in het offer van de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden.

“Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden”, Handelingen 16:31.

Luisteren

Beluister onze diensten

Lees verder

Wie zijn wij
Wat we geloven
Onze geschiedenis
Foto's
Financiën - anbi

Nieuws

Wij ontmoeten u graag in de kerkdiensten. In de maanden mei t/m september: elke zondag om 10.00 en 15:00 uur in kapel De Schuilplaats, Gastendonkstraat 2 in Horst. 

Zie voor de bijzondere diensten en door de weekse samenkomsten de homepage (onderaan).